Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Bigtoys

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Pojęcia zaznaczone poniżej pogrubioną czcionką i użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Formularz Rejestracyjny – formularz elektroniczny stanowiący element Strony Sprzedawcy, za pomocą którego Klient może dokonać Rejestracji Konta Klienta.

Formularz Zamówienia - formularz elektroniczny stanowiący element Strony Sprzedawcy, za pomocą której Klient może dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

Klient - osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.

Hasło – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, określany przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument – osoba fizyczna zdefiniowana w art. 211 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta – podstrona Strony Sprzedawcy pod nazwą „Moje Konto”, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, kontrolować złożone przez niego Zamówienia, dokonać zmiany Hasła, przeglądać historię Zamówień, dostęp do Konta Klienta chroniony jest Hasłem i Loginem określanymi przez Klienta.

Login Klienta – ciąg znaków, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta za pośrednictwem podstrony Strony Sprzedawcy zatytułowanej „Moje Konto”, dokonywana za pomocą Formularza Rejestracyjnego.

Sklep lub Sklep internetowy – sklep internetowy pod nazwą Bigtoys należący do Sprzedawcy, prowadzony za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.bigtoys.pl, umożliwiającej Klientom zawieranie umów sprzedaży Produktów.

Strona Sprzedawcy/Usługodawcy – strona internetowa Sprzedawcy pod adresem internetowym: http://www.bigtoys.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi Sklep.

Produkt – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży, opisana na Stronie Sprzedawcy.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcę a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Usługodawca lub Sprzedawca – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Bigtoys z siedzibą w Krakowie przy ul. Gromadzka 46, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG), którą prowadzi Minister Gospodarki Rzeczpospolitej Polski, telefon: (0-12) 656 - 42 - 83, e-mail Sprzedawcy: bigtoys@bigtoys.pl, adres korespondencyjny: P.H. Bigtoys Sp. J. 30 - 719 Kraków

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj, liczbę sztuk Produktu, sposób dostawy Produktu, sposób płatności za Produkt, dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia, informację o chęci otrzymania faktury VAT, ewentualne inne uwagi Klienta.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem Strony Sprzedawcy), korzystania przez Klientów ze Sklepu, w tym prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi: umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość, udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie.

5. Klienci mają możliwość składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu po dokonaniu Rejestracji.

6. Klient, przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

7. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

8. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

9. Ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają należności publicznoprawne, w tym podatek VAT, cła, etc. (ceny brutto).

10. Sprzedawca nie jest producentem Produktów.

11. Ceny Produktów podawane na Stronie Sprzedawcy maja charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia w sposób określony w punkcie III ppkt 3.1 Regulaminu. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny, w szczególności na skutek błędu systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem potwierdzenia Zamówienia.

12. Sprzedawca realizuje Umowy Sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

13. W przypadku gdy dany Produkt objęty jest gwarancją czy to producenta czy to Sprzedawcy, Produkt przesyłany jest z kartą gwarancyjną i warunkami gwarancji.

14. Zdjęcia produktów mogą się nieco różnić od aktualnego stanu rzeczy.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na możliwości nieodpłatnego zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem strony Sprzedawcy (usługa elektroniczna) w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta Formularza Rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia. W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.1. Usługodawca lub Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na przyszłość.

2.2. Wypowiedzenie dokonuje się poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy za pomocą e-maila lub pisemnie listem.

3. Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez zaakceptowanie Formularza Rejestracyjnego, umieszczonego na Stronie Sprzedawcy po wypełnieniu odpowiednich rubryk tego formularza.

4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Niedozwolonym jest korzystanie ze Strony Sprzedawcy w sposób naruszający obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje.

6. Niedozwolonym jest podawanie przez Klienta w procesie Rejestracji lub składania Zamówienia fałszywych danych oraz, oszukańczych, bądź obliczonych na spekulację Zamówień, a także dokonywanie jakichkolwiek fikcyjnych lub pozornych Zamówień.

7. Sprzedawca może wstrzymać dostęp do Sklepu Klientowi, który korzysta ze Sklepu do celów niezgodnych z przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich lub narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMOWIEŃ, ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW SPRZEDAŻY.

1. Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów za pośrednictwem Strony na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony Sprzedawcy należy wejść na tą stronę, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie (poprzez uzupełnienie specjalnej rubryki interesującą klienta liczbą) i złożyć Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia (poprzez kliknięcie „Zamów”) oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i podane informacje na Stronie Sprzedawcy. Po tych krokach Sprzedawca informuje o przyjęciu Zamówienia, wysyłając e-mail Klienta z potwierdzeniem dokonania Zamówienia wraz z potwierdzeniem parametrów Zamówienia, jednocześnie w e-mailu tym Sprzedawca podaje link, w który Klient zobowiązany jest kliknąć w celu końcowego potwierdzenia ustalonych warunków i parametrów Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży („Końcowe potwierdzenie Zamówienia”).

3. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta w przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony Sprzedawcy z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę informacji od Klienta, zawierającej Końcowe Potwierdzenie Zamówienia (otrzymywanej w momencie kliknięcia przez Klienta w link przesłany e-mailem przez Sprzedawcę zgodnie z punktem III ppkt 2).

4. Zamówienia składane za pośrednictwem Formularza Zamówień mogą być wysyłane 24 godziny na dobę.

5. Zamówienia złożone w dni powszednie (poniedziałek-piątek) po godz. 14.00, w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

6. Nieprawidłowo wypełnienie Formularza Zamówienia może skutkować brakiem możliwości realizacji Zamówienia.

7. Zamówienie Produktu są przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

8.Klient może sprawdzać przebieg realizacji Zamówienia na Stronie Sprzedawcy za pośrednictwem Konta Klienta.

9.Sprzedawca wystawia paragony fiskalne oraz faktury VAT. W celu otrzymania faktury VAT koniecznym jest zaznaczenie takiej opcji w Zamówieniu i podanie niezbędnych danych do wystawienia faktury w tym numeru NIP.

10. Formy płatności. Klient dokonując Zamówienia wybiera najbardziej mu odpowiadającą formę płatności.

11. Dostawa Produktów:

11.1. Sprzedawca wysyła Produkt na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym lub inny adres podany przy Zamówieniu przez Klienta.

11.2. Dostawa Produktów wykonywana jest za pośrednictwem  firmy kurierskiej.

11.3. Towary wysyłane są do 72 godzin od dnia zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy lub pozytywnej autoryzacji wpłaty przez firmę przyjmującą płatność, o ile Klient nie zażyczy sobie późniejszego terminu wysyłki a w przypadku wyboru płatności za pobraniem do 72 godzin od zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku wyboru odbioru osobistego w Sklepie fizycznym termin uzgadniany jest z Klientem.

11.4. Koszt dostarczenia zamówionego Produktu/ów jest podawany na Stronie Sprzedawcy (na podstronie pod tytułem „Czas i koszt dostawy” oraz podczas podsumowania Zamówienia.

11.5. Termin dostawy zamówionych Produktów wynosi: w przypadku kuriera od 1 do 3 dni roboczych (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu wysłania.

11.6. Podczas odbioru przesyłki Klient ma prawo sprawdzić czy nie jest uszkodzona. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości Klient ma prawo otwarcia przesyłki przy dostarczycielu przesyłki. W przypadku uszkodzenia Produktu Klient ma prawo sporządzić protokół uszkodzeń razem z dostarczycielem przesyłki oraz ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki ponadto Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie. Takie działanie usprawnia szybkie rozpatrzenie reklamacji i wysyłki nowego Produktu.

12. Przeniesienie własności Produktu na Klienta następuje w momencie odbioru przez niego Produktu.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY.

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: P.H. Bigtoys ul. Gromadzka 46, 30 - 719 Kraków lub na adres e-mail: bigtoys@bigtoys.pl.

3. Wskazany powyżej termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Produktu a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Sprzedawca i Klient sobie wzajemnie świadczyli, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

6. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, Produkt powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zwrócony, wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (faktura, paragon, dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi itp.), na adres Sprzedawcy.

7. Koszt zapakowania i odesłania Produktu do Sprzedawcy ponosi Konsument.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach przewidzianych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.), tj. w przypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( czyli 10 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia)

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

1. Klient ma prawo złożenia reklamacji do Sprzedawcy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

2. Reklamacja może być wniesiona pisemnie, a także za pomocą poczty elektronicznej i powinna zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail Klienta,

b) datę i numer Zamówienia,

c) określenie przedmiotu reklamacji, określenie cech kupionego Produktu lub usługi, kwoty jaka została zapłacona przez Klienta,

d) przedstawienie przyczyny i okoliczności uzasadniających reklamację; w tym daty stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością przez Klienta będącego Konsumentem; natomiast w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem daty wykrycia wady Produktu,

e) określenie żądania Klienta jakiego domaga się w związku ze składaną reklamacją,

f) wskazanie czy Klient dochodzi roszczenia z gwarancji (jeżeli Produkt objęty był gwarancją) czy też niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością przez Klienta będącego Konsumentem, natomiast w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem czy z tytułu rękojmi sprzedaży,

g) datę i podpis Klienta.

3. Jeżeli reklamacja jest składana w związku z żądaniem wymiany Produktu lub jego naprawy (lub też z istoty reklamacji wynika, że koniecznym jest odesłanie Produktu), Klient zobowiązany jest przesłać Produkt wraz z reklamacją.

4. Dane kontaktowe Sprzedawcy do składania reklamacji:

P.H. Bigtoys ul. Gromadzka 46, 30 - 719 Kraków lub na adres e-mail: bigtoys@bigtoys.pl.

5. Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

6. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, a w szczególności za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez Konsumenta określoną w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) i innych przepisach.

VI. INFORMACJE DLA KLIENTÓW.

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Sklepu, Klient powinien dysponować:

a) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

b) przeglądarką internetową Google Chrome / Firefox albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;

2. Korzystanie z aplikacji Strony Sprzedawcy może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

3. Sprzedawca informuje, że istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, tj. podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość "zainfekowania" systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, "robaki", "konie trojańskie", oprogramowanie typu malware, spyware. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta (tzw. „cracking”, „phishing”). By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-maili, ważne jest, by Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy, antyspyware, antymalware, firewall i/lub inne programy zabezpieczające komputer Klienta i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

4. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu „cookie” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta w celu usprawnienia zawierania Umów sprzedaży i korzystania ze Sklepu tj.: utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów oraz, tworzenia statystyk przeglądania Strony Sprzedawcy.

5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na Stronie Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sprzedawcy, znak towarowy Sprzedawcy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

VII. DANE OSOBOWE.

1. Usługodawca tj. [imię], prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: P.H. Bigtoys ul. Gromadzka 46, 30 - 719 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG), którą prowadzi Minister Gospodarki Rzeczpospolitej Polski, działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów informuje, że: (i) jest administratorem danych osobowych Klienta; (ii) w okresie obowiązywania umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu, a po ich zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z tych umów, jak też wykonania innych zadań przewidzianych w obowiązującym prawie, Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu, wykonania i realizacji umów zawieranych z Klientem, jak również zamówionych przez Klienta usług oraz o ile Klient wyraził zgodę dla potrzeb marketingowych związanych ze świadczeniem zamówionych usług (m.in. w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów); (iii) odbiorcą danych osobowych Klienta jest Usługodawca; (iv) dane osobowe Klienta mogą być przekazywane uprawnionym organom, jak również w razie takiej konieczności podmiotom zajmującym się dochodzeniem należności powstałych z powodu niepłacenia należności przez Klienta, dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych; (v) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Usługodawcę oraz do ich poprawiania.

2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Klienta:

a) nazwisko i imię,

b) numer NIP (w przypadku woli Klienta otrzymania faktury VAT lub obowiązku wystawienia takiej faktury),

c) adres zamieszkania (i) lub do korespondencji,

d) adres poczty elektronicznej,

e) numer telefonu Klienta.

4. Udostępniając Formularz Rejestracyjny oraz Formularz Zamówienia Sprzedawca określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu dokonania Zamówienia (dane te są zaznaczone pogrubiona czcionką). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością realizacji Zamówień i korzystania ze Sklepu.

5. Sprzedawca przetwarza numer telefonu Klienta w celu realizacji Zamówień Klienta i zapewnienia możliwości korzystania przez Klienta ze Sklepu z uwagi na właściwość tych czynności i sposób rozliczania Zamówień, które w szczególności wymagają autoryzacji dokonywanych Zamówień mając na uwagę zagrożenia związane z dokonywaniem tych czynności w formie elektronicznej za pośrednictwem internetu.

6. Sprzedawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy dokonali rejestracji oraz dokonali Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia będą oni związani zmienionymi postanowieniami Regulaminu, jeżeli nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług elektronicznych w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu albo w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu złożą oświadczenie o akceptacji zmienionego Regulaminu.

4. Regulamin jest publikowany na Stronie Usługodawcy oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie lub może być pobrany samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem Strony Sprzedawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego (ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).